Home‎ > ‎

Npelehees

Music

Tape #1                                                                                                                                                    Tape #2             

Npelehees

                                                       
                Npelehees          
Npelehees yog lub zog miv nyob thau ub
Tswv Yexus tau nqeg lug yug huv nkuaj nyug
Peb thov hawm Vaajtswv leejtub kws nqeg lug rua huv nplajteb
Hawm hab qhuas Vaajtswv leejtub kws yug lawm

     Peb qhuas tug/Tswv Yexus
     Kws tuag theej/peb lub txhoj
     Peb hu nkauj haleluyas qhuas tug cawmseej Tswv Yexus
     Kws yug lug rua huv lub zog Npelehees

Cov yug yaaj yug puab cov yaaj tom nrag laj
Cov tubkhai saum ntuj lug has rua puab tas
Mej suavdlawg tsis xob ntshai kag peb qha txujmoo kws tsimtxaj
Mej cale moog tom lub zog Npelehees

     Peb qhuas tug/Tswv Yexus
     Kws tuag theej/peb lub txhoj
     Peb hu nkauj haleluyas qhuas tug cawmseej Tswv Yexus
     Kws yug lug rua huv lub zog Npelehees

                       "SOLO"
     Peb qhuas tug/Tswv Yexus
     Kws tuag theej/peb lub txhoj
     Peb hu nkauj haleluyas qhuas tug cawmseej Tswv Yexus
     Kws yug lug rua huv lub zog Npelehees

Cov neeg txawj ntse tau sib yaum taug kev tuaj
Lawv lub nub qub kws tshwm sim sau ntuj ntsuab
Lub nub qub kws coj puab kev yog Vaajtswv txujlug cog tseg
Tshwm sim lug lawv le Vaajtswv has ca lawm

     Peb qhuas tug/Tswv Yexus
     Kws tuag theej/peb lub txhoj
     Peb hu nkauj haleluyas qhuas tug cawmseej Tswv Yexus
     Kws yug lug rua huv lub zog Npelehees

Peb ncu txug Cawmseej kws txhiv peb lub txim
Nwg tau kov yeej txuj kev tuag tso peb dlim
Peb qhuas Vaajtswv tug dlawb huv kws tau tuag this peb kev txhum
Nwg yog tug mivnyuas Vaaj kws yug lug lawm

     Peb qhuas tug/Tswv Yexus
     Kws tuag theej/peb lub txhoj
     Peb hu nkauj haleluyas qhuas tug cawmseej Tswv Yexus
     Kws yug lug rua huv lub zog Npelehees                                                                               Proverbs 12:18