Home‎ > ‎Annoucements‎ > ‎

2012 Goal


Homphiaj rau First Hmong Alliance Church Alliance Men rau xyoo 2012

1. Xav kom peb sib paub zoo dua qub.

2. Xav kom peb sib pab ntau dua li 2011

3. Xav kom koj thiab kuv sib pab risnra.

4. Ua lub neej dawb huv rau Vajtswv.

5. Sib raug zoo los ntawm kev cog phoojywg.


Peb Xav caw koj uas tseem tsis tau yog tswvcuab
lossis koj ho twb tsis tau ntseeg Vajtswv, tuaj nrog peb koom uake Thaum 9:00AM txog rau 10:00AM sawvntxov.  yog koj muaj lus nug hu los yog Email rau peb tau ntawm peb tus xov tooj thiab Email uas koj pom nyob hauv peb qhov site no.

Ua tsaug ntau.


Activity rau Txivtsev

1st Week, Peb Muaj kawm Txog Family Ministry   
               yuav cas yus ob niam txiv thiaj muaj txoj
               kev sib hlub ntau tshaj qub.
               Tus qhia Yog Dr. Chang Nhia Kue

2nd Week, Peb npaj muaj kev kawm nkauj los cob
                qhia rau peb cov txivtsev tau kawm
                Tus qhia yog Kl. Vam Muas Lis.

3rd Week, Peb Muaj kawm Vajlugkub, Los txhawb  
                peb cov txiv neej kom txawj ua neej
                nrog rau Txoj kev hlub.  Thiab txawj
                ntseeg Vajtswv heev ntxiv.
                Tus qhia yog KL. Txhiaj rwg Yaj

4th Week, Peb Tseem npaj muaj kev sib tham xws
                li sib qhia npe, sib tham txog kev ntseeg
                cog phoojywg, thiab ntau yam ntxiv kom
                peb sib hlub sib paub zoo tshaj.
                Tus coj sib tham yog Thawj Txivtsev.
                ua birthday rau txhua tus Txivtsev.

5th Week, Peb tseem muaj kev thov Vajtswv pub
                rau cov uas raug mob raug nkeeg thiab.
                Tus coj yog Tswv Nplooj Ham