Home‎ > ‎Annoucements‎ > ‎

Alliance Men Springs Clean up

posted Jan 22, 2012, 5:27 PM by FHAC Hickory   [ updated Apr 16, 2012, 2:32 PM by Unknown user ]
Peb Txivtsev thiab niamtsev yuav tuaj clean up peb lub Church, uas yog Niamtsev hu tias Flower fellowship hos Txivtsev yog tis hu ua Springs Clean up. Peb caw nej Txhua tus tuaj pab rau teg haujlwm uas zoo kawg nkaus no, rau hnub tim 5/5/2012 thaum Morning.