Home‎ > ‎Annoucements‎ > ‎

Found raiser

posted Jul 8, 2012, 7:30 AM by FHAC Hickory
Next Week our Alliance Men will host a Found raiser in the Church, after Worship.  Please stand and help us.
Peb cov Txivtsev yuav muaj raiser found nyob rau ntawm church no tom qab pe hawm Vajtswv, tej nyiaj txiag ntawd yuav coj los pab  peb ua tau dej num lawm. 
Comments