Home‎ > ‎

Annoucements


C&MA Men Hu Nkauj

posted Sep 17, 2012, 11:49 AM by Unknown user   [ updated Sep 17, 2012, 12:21 PM by FHAC Hickory ]


Mission Conference

Pastor Appreciation day

posted Sep 5, 2012, 6:09 AM by Unknown user
Pastor Appreciation day yuav los tom ntej no yuav  muaj kev txhawb zog ntau yam
Thv caw txhua tus txhob mus lwm yam, nej tuaj koom kom tau.

lus ua Tsaug

posted Jul 12, 2012, 6:56 PM by Unknown user

Ua tsaug rau peb txhua tus txivtsev uas tau mus pab peb tus txivtsev ua nws lub back porch tiav log mus rau qhov zoo, thov Vajtswv foomkoob hmoov rau nej txhua tus.

Found raiser

posted Jul 8, 2012, 7:30 AM by FHAC Hickory

Next Week our Alliance Men will host a Found raiser in the Church, after Worship.  Please stand and help us.
Peb cov Txivtsev yuav muaj raiser found nyob rau ntawm church no tom qab pe hawm Vajtswv, tej nyiaj txiag ntawd yuav coj los pab  peb ua tau dej num lawm. 

Meeting

posted May 22, 2012, 12:58 PM by Unknown user

Hais rau Peb cov Tsavxwm Txivtsev peb xav muaj sib ntsib special meeting after or before Nhia Chue Vang Party, at the Church.

Kev ntseeg / Doctrine

posted Mar 11, 2012, 7:15 AM by FHAC Hickory   [ updated Mar 15, 2012, 2:15 PM ]

   2nd Quarters Kx.Tsav Nyiaj yuav qhia txog Doctrine los yog kev ntseeg, caw txhua tus tuaj koom thiaj yuav pab tau peb.

Meeting

posted Feb 29, 2012, 2:47 PM by Unknown user   [ updated Mar 15, 2012, 2:16 PM by FHAC Hickory ]

Alliance Men Officers, we will have a  meeting at Thawj Txivtsev house on Saturday March 10, please schedule your time and come.
Meeting time: 5:00PM
Question Call Me @ 828-228-9458
Alliance Men Coordinated
Nhia Vong Lo

Alliance Men Springs Clean up

posted Jan 22, 2012, 5:27 PM by FHAC Hickory   [ updated Apr 16, 2012, 2:32 PM by Unknown user ]

Peb Txivtsev thiab niamtsev yuav tuaj clean up peb lub Church, uas yog Niamtsev hu tias Flower fellowship hos Txivtsev yog tis hu ua Springs Clean up. Peb caw nej Txhua tus tuaj pab rau teg haujlwm uas zoo kawg nkaus no, rau hnub tim 5/5/2012 thaum Morning.

Paj Zeb Lauj Tshuab Raj

posted Jan 5, 2012, 11:41 AM by Unknown user   [ updated Jan 18, 2012, 2:55 PM ]
Paj Zeb Lauj Tshuab qeej qhuas Vajtswv.

KL. Txhiaj Rwg Yaj Tshuab Saxophone

posted Jan 4, 2012, 2:15 PM by FHAC Hickory   [ updated Jan 5, 2012, 10:27 AM by Unknown user ]


1-10 of 11